Search

  ความสำคัญของการแกะสลัก ผักผลไม้
งานศิลปะดั้งเดิมของไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างหลายแขนง การแกะสลักผัก ผลไม้นั้นเป็นงานที่มีคุณค่า มีความสำคัญมากมายหลายประการ ซึ่งสามารถพอจะแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
- สามารถตัด แต่งผัก ผลไม้ เป็นชิ้นเป็นคำมีความสวยงามและ เพื่อความสะดวกในการรับประทาน

2. นำมาใช้ในโอกาสพิเศษ ตามงานเลี้ยงต่างๆ
- สามารถแกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อนำไปจัดตกแต่งอาหารต่างๆ เช่น แกะสลักผักหรือผลไม้เป็นผอบเพื่อใส่อาหาร และใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงามน่าชมได้อีกด้วยเช่น การแกะสลักแตงโมหรือแคนตาลูปทั้งผลเพื่อตกแต่งสถานที่ในงานให้สวยงาม

3. สร้างสมาธิให้กับผู้ที่แกะสลัก
- การแกะสลักผัก ผลไม้จะต้องมีสมาธิ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุจากมีดที่ใช้ในการแกะสลักได้ และชิ้นงานที่ได้จะมีความประณีตสวยงามไม่มีรอยช้ำตามต้องการ

4. เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- เมื่อผู้แกะสลักเรียนรู้วิธีการแกะสลักอย่างชำนาญแล้ว จะมีความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ได้ตามความต้องการ

5. สร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวเอง
- การแกะสลักถือเป็นงานที่มีความยากอย่างหนึ่ง แต่หากได้มีการเรียนรู้อย่างมีระบบ มีขั้นตอน และใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

6. อนุรักษ์สืบสานศิลปะการแกะสลักของไทย
- ปัจจุบันมีผู้สนใจงานด้านแกะสลักผักและผลไม้อย่างจริงจังน้อยลง เนื่องจากค่านิยมมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังมีผู้สนใจที่จะเรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพในต่างประเทศ และการแกะสลักผักและผลไม้เป็นวิชาหนึ่งของการศึกษาในสาขาคหกรรมศาสตร์ จึงเป็นสิ่งที่ยังมีกลุ่มคนที่มีการอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

แกะสลัก
ใบเฟิร์น
แกะสลัก
ผอบจากฝรั่ง
แกะสลัก
รักเร่
แกะสลัก
รักเร่จากแตงโม
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากฝรั่ง
แกะสลัก
ดอกกุหลาบมอญ
แกะสลัก
ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
แกะสลัก
แตงกวาสไลด์
แกะสลัก
กระเช้าแตงกวา
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 1
แกะสลัก
ใบไม้แตงกวา 2
แกะสลัก
ดอกไม้แตงกวา
แกะสลัก
บัวสายจากแตงร้าน2
แกะสลัก
ใบฉลุ
แกะสลัก
ดอกกระดุมทอง
แกะสลัก
ดอกบัวทอง
แกะสลัก
ทานตะวัน
แกะสลัก
ดอกรวงข้าว
แกะสลัก
ดอกข่า
แกะสลัก
ดอกกุหลาบฟักทอง
แกะสลัก
ดอกบานชื่น 

แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2550
แกะสลัก
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ประจำปี 2552
แกะสลัก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ปี 2551
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
แกะสลัก
งานวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ